Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ giao hàng và thanh toán mặc định trong tài khoản của tôi?

Vui lòng nhấp vào “Sổ địa chỉ” hoặc “Quản lý địa chỉ” và bạn sẽ có thể thêm “Mục nhập địa chỉ bổ sung” bằng cách sử dụng nút “Thêm địa chỉ mới”. Trong khi Thanh toán trên trang “Giao hàng”, “Địa chỉ thanh toán / giao hàng mặc định” và “Địa chỉ bổ sung” được hiển thị cho “Địa chỉ giao hàng” của bạn. Sau khi được xác nhận và bạn được chuyển đến trang “Thanh toán”, bạn sẽ cần bỏ chọn “Địa chỉ thanh toán và giao hàng của tôi giống nhau.” Điều này sẽ cung cấp một danh sách thả xuống với tất cả “Địa chỉ sổ địa chỉ” và bạn có thể chọn từ các địa chỉ đó hoặc cung cấp một địa chỉ mới.

Thẻ tín dụng của tôi sẽ được ủy quyền và tính phí như thế nào?

Vui lòng nhấp vào “Sổ địa chỉ” hoặc “Quản lý địa chỉ” và bạn sẽ có thể thêm “Mục nhập địa chỉ bổ sung” bằng cách sử dụng nút “Thêm địa chỉ mới”. Trong khi Thanh toán trên trang “Giao hàng”, “Địa chỉ thanh toán / giao hàng mặc định” và “Địa chỉ bổ sung” được hiển thị cho “Địa chỉ giao hàng” của bạn. Sau khi được xác nhận và bạn được chuyển đến trang “Thanh toán”, bạn sẽ cần bỏ chọn “Địa chỉ thanh toán và giao hàng của tôi giống nhau.” Điều này sẽ cung cấp một danh sách thả xuống với tất cả “Địa chỉ sổ địa chỉ” và bạn có thể chọn từ các địa chỉ đó hoặc cung cấp một địa chỉ mới.

 
Can I ship internationally?

Please click on “Address Book” or “Manage Addresses” and you will be able to add “Additional Address Entries” using the “Add New Address” button. During Checkout on the “Shipping” page the “Default Billing/Shipping Address” and “Additional Addresses” are presented for your “Shipping Address”. Once confirmed and you are moved to the “Payment” page you will then need to uncheck “My billing and shipping address are the same.” This will provide a dropdown with all “Address Book Addresses” and you can select from those or provide a new address.

Can I cancel or make changes to an order after it has been submitted?

Please click on “Address Book” or “Manage Addresses” and you will be able to add “Additional Address Entries” using the “Add New Address” button. During Checkout on the “Shipping” page the “Default Billing/Shipping Address” and “Additional Addresses” are presented for your “Shipping Address”. Once confirmed and you are moved to the “Payment” page you will then need to uncheck “My billing and shipping address are the same.” This will provide a dropdown with all “Address Book Addresses” and you can select from those or provide a new address.

How do I order a breast pump through insurance?

Please click on “Address Book” or “Manage Addresses” and you will be able to add “Additional Address Entries” using the “Add New Address” button. During Checkout on the “Shipping” page the “Default Billing/Shipping Address” and “Additional Addresses” are presented for your “Shipping Address”. Once confirmed and you are moved to the “Payment” page you will then need to uncheck “My billing and shipping address are the same.” This will provide a dropdown with all “Address Book Addresses” and you can select from those or provide a new address.